Từ khóa: #“Các vấn đề nghiên cứu về khoa học kỹ thuật – RET 2023”