ĐTTC E-PAPER SỐ 211 PHÁT HÀNH THỨ HAI NGÀY 14-8-2023