ĐTTC E-PAPER SỐ 245 PHÁT HÀNH THỨ HAI NGÀY 17-06-2024