PXI bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 10-4

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa công bố đưa mã CP PXI của CTCP  Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí vào diện kiểm soát kể từ ngày 10-4.

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HOSE) vừa công bố đưa mã CP PXI của CTCP  Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí vào diện kiểm soát kể từ ngày 10-4.

 

Như vậy, kể từ ngày 10-4, PXI sẽ bị hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch trong phiên chiều). Căn cứ giải trình sắp tới của PXI, HOSE sẽ có thông báo về việc CP PXI được giao dịch trở lại toàn thời gian dưới dạng CK bị kiểm soát.

Theo HOSE, lý do PXI bị đưa vào diện cảnh báo do BCTC năm 2016 có ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ và đang duy trì diện cảnh báo. Đồng thời lợi nhuận sau thuế tại BCTC kiểm toán 2016 là âm 14,5 tỷ đồng, thuộc trường hợp CK bị kiểm soát theo quy định tại Điểm b, Khoản 1.1, Điều 23 Quy chế niêm yết CK tại HOSE.

Trước đó, tại BCTC soát xét bán niên năm 2016 của PXI, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30-6-2016 là 5,11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do Công ty Kiểm toán Deloitte có đưa ra ý kiến ngoại trừ về giá trị thu hồi của các dự án công ty đang thi công cũng như tính khả thi nếu tiếp tục thực hiện, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang và vấn đề cần nhấn mạnh về khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Như vậy, PXI chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc CP tiếp tục bị đưa vào diện cảnh báo.

Hải Hồ