Từ khóa: #tiêu thương chợ truyền thống phải ghi danh sách người mua hàng