Từ khóa: #Bà đỡ

Đổi mới vĩ mô cần song hành đổi mới vi mô

Đổi mới vĩ mô cần song hành đổi mới vi mô

(ĐTTCO) - Lâu nay, chúng ta nghe nói nhiều đến “đổi mới vĩ mô” liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, thể chế và xem đó là những đổi mới căn bản, mang tính quyết định của tiến trình đổi mới.