Công khai CTCK trong diện kiểm soát đặc biệt

Tổ chức kinh doanh chứng khoán có thể bị kiểm soát đặc biệt nếu không công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn định kỳ.

Tổ chức kinh doanh chứng khoán có thể bị kiểm soát đặc biệt nếu không công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn định kỳ.

 

Uỷ ban chứng khoán nhà nước (UBCK) lấy ý kiến về thay đổi thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Theo dự thảo sửa đổi, UBCK sẽ công bố thông tin về tổ chức kinh doanh chứng khoán (KDCK) bị cảnh cáo hoặc kiểm soát trong vòng 24 giờ trên trang điện tử của UBCK hoặc Sở giao dịch chứng khoán (Sở GDCK) nơi tổ chức KDCK niêm yết. Theo thông tư 226, UBCK sẽ không công khai quyết định này, trừ trường hợp xét thấy là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Về chế độ báo cáo định kỳ của các tổ chức KDCK, ngoài nộp báo cáo cho UBCK hàng tháng, các tổ chức này phải công bố trên trang điện tử của công ty về tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã được soát xét tại thời điểm giữa năm hoặc đã kiểm toán cùng với thời điểm công bố báo cáo tài chính.

Đối với báo cáo bán niên muộn nhất là vào 15-8 hàng năm, đối với báo cáo năm thì muộn nhất vào 15-3 hàng năm. Theo thông tư 226, không quy định về công bố thông tin trên trang điện tử của tổ chức KDCK.

Đối với chế độ báo cáo bất thường, dự thảo không sửa đổi về kỳ báo cáo đối với tổ chức KDCK, tuy nhiên, các tổ chức KDCK phải thiết lập hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để ghi chép và theo dõi, cập nhật đầy đủ những thông tin tài chính, thông tin chi tiết phục vụ cho việc lập và kiểm toán Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng cuối năm.

Về tình trạng kiểm soát, ngoài tỷ lệ vốn khả dụng dao động từ 120% tới 150% trong 3 tháng liên tục; tổ chức KDCK có tỷ lệ vốn an toàn sau soát xét hoặc kiểm toán dao động trong khoảng trên cũng sẽ bị kiểm soát. Ngoài ra, tổ chức KDCK sẽ không có quyền xin kéo dài thời hạn kiểm soát (tối đa là 12 tháng).

Tổ chức KDCK được sẽ ra khỏi diện kiểm soát nếu tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt và vượt 180% trong 3 tháng liên tục, và kỳ cuối cùng phải được kiểm toán.

Về kiểm soát đặc biệt, dự thảo bổ sung: tổ chức KDCK sẽ bị kiểm soát đặc biệt nếu không báo cáo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trong 3 kỳ liên tiếp, hoặc không công bố tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đã được soát xét, kiểm toán theo quy định về công bố thông tin nêu trên. Tổ chức KDCK sẽ ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ an toàn vốn khả dụng vượt 150% trong 3 tháng liên tục, và kỳ cuối cùng phaỉ được kiểm toán.

Nếu tổ chức KDCK không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt trong thời hạn tối đa là 3 tháng (theo thông tư 226 là 6 tháng), đồng thời có lỗ gộp dưới 50% vốn điều lệ, hoặc không đảm bảo thanh khoản thì UBCK sẽ quyết định tạm dừng hoạt động đối với tổ chức này. UBCK sẽ công bố quyết định tạm dừng hoạt động trong vòng 24 giờ. Việc tạm ngừng hoạt động đối với tổ chức KDCK kéo dài tới khi tổ chức này đă khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt hoặc thực hiện giải thể.

Nếu tổ chức KDCK bị tạm ngừng hoạt động, tổ chức này không được ký mới, ký kéo dài các hợp đồng kinh tế. Đối với công ty chứng khoán thì không được mở tài khoản giao dịch, không kéo dài hợp đồng, chấm dứt các hoạt động tự doanh chứng khoán.

Các tin khác