Đã bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã và 28.700 biên chế giáo viên

(ĐTTCO) - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập năm qua đã giảm được nhiều đầu mối, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và địa phương.

Hiện nay đã bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã, bổ sung trên 28.700 biên chế giáo viên cho các địa phương
Hiện nay đã bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã, bổ sung trên 28.700 biên chế giáo viên cho các địa phương

Bộ Nội vụ cho biết, năm 2023, bộ đã đôn đốc các bộ, ngành ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành đáp ứng tiêu chí theo quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành theo hướng thu gọn đầu mối, nâng cao tự chủ về tài chính và thúc đẩy xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Theo đó, dự kiến kết quả sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành đến hết năm 2024 còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 140 đơn vị so với năm 2021 (tương ứng giảm 13,53%); đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập đạt khoảng 63%.

Các địa phương đã tập trung triển khai việc rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính bên trong, theo đó giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước; đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến hết năm 2023 đã giảm hơn 7.800 đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, bộ này đã tập trung xây dựng các đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. Kết quả rà soát số liệu biên chế viên chức đang đảm nhiệm vị trí việc làm là công chức tại các bộ, ngành, địa phương. Theo đó đã bổ sung gần 10.500 biên chế công chức cấp xã, bổ sung trên 28.700 biên chế giáo viên cho các địa phương.

Trong nhiệm vụ tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ Nội vụ hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện trình tự phê duyệt, giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của địa phương theo quy định .

Các bộ, ngành, địa phương cũng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đồng thời xác định đối tượng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế linh hoạt, hợp lý hơn về tinh giản biên chế.

Từ ngày 1-1-2023 đến ngày 15-12-2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người (trong đó: Trung ương 146 người; địa phương 7.005 người).

Trong năm 2023, tổng số cán bộ đảng viên, công chức, viên chức bị kỷ luật là 17.808 người; số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc là 10.880 người, trong đó: Trung ương 983 người với 110 công chức và 873 viên chức; địa phương 9.897 người với 866 công chức và 9.031 viên chức.

Cũng trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 42.115 công chức, viên chức (trong đó, Trung ương 1.293 người, địa phương 40.822 người).

Các tin khác