DN tin tưởng hơn vào môi trường kinh doanh

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của DN Việt Nam trong năm 2014 của Tổng cục Thống kê cho thấy, các DN đã tin tưởng hơn vào môi trường, triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của DN Việt Nam trong năm 2014 của Tổng cục Thống kê cho thấy, các DN đã tin tưởng hơn vào môi trường, triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.

Cuộc điều tra được Tổng cục Thống kê tiến hành trên 7.675 DN đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có 237 DN Nhà nước, 6.812 DN ngoài Nhà nước và 626 DN có vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả cho thấy, 5,6% số DN cho biết sẽ tạm ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi tỷ lệ này cùng thời điểm năm trước là 8,4%.

Về lao động, 51,5% số DN dự kiến giữ nguyên quy mô lao động như năm 2013; 38,5% số DN dự kiến tăng quy mô và chỉ có 10% dự kiến giảm quy mô. Trong khi đó, số liệu tương ứng của năm 2013 lần lượt là 44,8%; 29,7% và 25,5%.

Về sử dụng vốn, có 60,8% số DN dự kiến năm 2014 vẫn giữ nguyên quy mô vốn như năm 2013; có 33% doanh nghiệp dự kiến tăng quy mô và chỉ có 6,2% doanh nghiệp dự kiến giảm. Số liệu tương ứng của năm 2013 lần lượt là 55,3%; 30,8% và 13,9%.

Tỷ lệ doanh thu năm 2014 được thể hiện qua kết quả điều tra là: 71,6% DN cho biết sẽ đạt mức cao hơn so với năm 2013; chỉ có 14,7% DN dự kiến giữ nguyên tỷ lệ và 13,7% DN dự kiến giảm. Số liệu tương ứng của năm 2013 lần lượt là 54,1%; 9% và 36,9%.

Dự kiến về lợi nhuận trước thuế, có 75,1% số DN cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2014 cao hơn năm 2013, chỉ có 5,8% số DN dự kiến bằng năm 2013 và 19,1% DN dự kiến giảm. Trong khi đó, số liệu tương ứng của năm 2013 lần lượt là 46,4%; 10,9% và 42,7%.

Đánh giá về kết quả này, Tổng cục Thống kê cho biết, nhìn chung, các DN đã tin tưởng hơn vào môi trường, triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ DN lạc quan về thị trường trong nước vẫn chưa cao, chỉ với 34,8%, vẫn còn 16,2% số DN cho rằng thị trường trong nước năm 2014 kém hơn năm 2013 và hơn 50% DN không vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Các tin khác