Từ khóa: #Hầu đồng

Văn hóa - sức mạnh nội sinh: Tiếp biến văn hóa - trong “cơ” có “nguy”

Văn hóa - sức mạnh nội sinh: Tiếp biến văn hóa - trong “cơ” có “nguy”

(ĐTTCO) - Trong xu thế toàn cầu hóa cùng kết nối không biên giới của internet, làn sóng tiếp biến văn hóa là điều không thể tránh khỏi, từ đó đặt ra bài toán giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa - sức mạnh nội sinh cho mỗi quốc gia. Liệu chúng ta còn lại gì, có thêm gì và phát huy cái gì, để bản sắc Việt nâng tầm và lan tỏa cùng cộng đồng quốc tế?
Giữ giá trị nguyên bản của di sản văn hóa thế giới

Giữ giá trị nguyên bản của di sản văn hóa thế giới

(ĐTTCO) - Sau 5 năm, Chính phủ triển khai Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ”, khi di sản này được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, việc thực hành di sản văn hóa này còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập.