Từ khóa: #KInh tế TPHCM tăng trưởng thấp GRDP TP 0