Quỹ hưu trí tự nguyện không được mua CP CTCK

Doanh nghiệp bảo hiểm không được trực tiếp đầu tư vào bất động sản, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính cho biết. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được trực tiếp đầu tư vào bất động sản, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện.

 

Theo Thông tư, doanh nghiệp được triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải có vốn chủ sở hữu từ 1.000 tỷ đồng trở lên; Biên khả năng thanh toán cao hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu 300 tỷ đồng; Chuyên gia tính toán và chuyên gia đầu tư có bằng cấp và tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư dài hạn...

Trong đó, để thiết lập quỹ hưu trí tự nguyện, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng quỹ chủ sở hữu đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện từ 200 tỷ đồng trở lên và duy trì số dư tối thiểu này.

Doanh nghiệp bảo hiểm được đầu tư nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ của quỹ hưu trí tự nguyện và phần vốn đầu tư của quỹ chủ sở hữu vào quỹ hưu trí tự nguyện để gửi tiền vào ngân hàng, mua trái phiếu, cổ phiếu, nhưng phải tuân theo các quy định.

Thứ nhất, không được gửi tiền quá 20% giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện vào một tổ chức tín dụng thuộc nhóm 1 và 10% vào một tổ chức tín dụng thuộc nhóm 2 theo đánh giá xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ hai, mua trái phiếu Chính phủ không thấp hơn 40% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện. Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính quyền địa phương có bảo lãnh không được vượt quá 20% giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.

Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác tối đa không quá 15% tổng giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.

Thứ ba, đầu tư vào cổ phiếu đã phát hành của một doanh nghiệp, trái phiếu doanh nghiệp không được vượt quá 5% khối lượng mỗi lần phát hành và không được vượt quá 10% giá trị tài sản đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện.

Quỹ hưu trí tự nguyện không được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty chứng khoán; Doanh nghiệp bảo hiểm không được trực tiếp đầu tư vào bất động sản, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý.

Ngoài ra, tuỳ vào sự thay đổi của thị trường tài chính và hoạt động đầu tư, Bộ Tài chính có thể điều chỉnh phạm vi và tỷ lệ đầu tư.

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí phải uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện hoặc thuê công ty quản lý quỹ để quản lý danh mục đầu tư các tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện.

Để quản lý danh mục đầu tư các tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện, công ty quản lý quỹ phải có tối thiểu 3 cán bộ có kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư dài hạn, trong số đó phải có tối thiểu 1 cán bộ có năm 5 năm kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư dài hạn.

Công ty quản lý quỹ phải mở, quản lý tách biệt các tài sản đầu tư từ quỹ hưu trí tự nguyện với các quỹ khác của doanh nghiệp bảo hiểm và của các khách hàng khác.

Công ty quản lý quỹ không được sử dụng tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện để thực hiện bất kỳ giao dịch hay mục đích nào khác ngoài nội dung quy định tại hợp đồng uỷ thác của doanh nghiệp bảo hiểm.

Các tin khác