Thời hạn vay chứng khoán tối đa 5 ngày

Theo đó, hoạt động vay và cho vay chứng khoán là để hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký của VSD do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán, hoặc hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF theo quy định hiện hành.

Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa ký Quyết định 111/QĐ-VSD ban hành Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán (SBL) tại VSD.

Theo đó, hoạt động vay và cho vay chứng khoán là để hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký của VSD do sửa lỗi dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán, hoặc hỗ trợ thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn và thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF theo quy định hiện hành.

Cũng theo Quy chế, thời hạn vay, cho vay tối đa là 5 ngày đối với thỏa thuận vay, cho vay để hỗ trợ thanh toán và tối đa không quá 90 ngày đối với thỏa thuận vay, cho vay để góp vốn hoặc hoán đổi danh mục quỹ ETF. Trường hợp tài khoản tiền gửi của bên vay không đủ số dư tiền để ngân hàng thanh toán phong tỏa, ngân hàng thanh toán sẽ thông báo cho VSD về số tiền thiếu hụt không đủ để phong toả của bên vay, để VSD thông báo cho bên vay xác định hợp đồng mất khả năng hoàn trả khoản vay.

Sau khi Quy chế được ban hành, các thành viên thị trường đang chờ hệ thống SBL sớm được đưa vào vận hành, để hỗ trợ cho hoạt động giao dịch của quỹ ETF.

Các tin khác