Thủ tướng kết luận về kinh doanh xăng dầu

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 233/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 233/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

 Nguồn: Internet

Nguồn: Internet 

Sau khi nghe các Bộ trưởng: Tài chính, Công Thương báo cáo, ý kiến các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận một số nội dung.

Theo kết luận của Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành kinh doanh, giá xăng dầu nhất quán, từng bước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới phải tiếp tục thực hiện nghiêm, theo đúng các quy định tại Nghị định này; các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh phải được công bố, công khai rõ ràng.

Các Bộ: Tài chính, Công Thương phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá của các doanh nghiệp, công bố công khai phương án giá được áp dụng theo quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ.

Các cơ quan có liên quan thường xuyên phối hợp trong điều hành và kiểm soát giá xăng dầu theo quy định hiện hành; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời, không để thị trường biến động xấu và quyền lợi tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Các tin khác