Tin vắn chứng khoán ngày 6-6

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/6/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý ngày 6/6/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 1/6/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 74/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HOSE) đăng ký niêm yết 24.200.000 cổ phiếu trên HOSE với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 242 tỷ đồng.

* Ngày 1/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM đã có công văn số 1077/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 theo quy định.

* Ngày 3/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có công văn số 1104/2011/ SGDHCM-NY về việc nhắc nhở lần 2 việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 đối với Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE) và đề nghị Công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, đồng thời có văn bản giải trình việc chậm nộp báo cáo nêu trên.

* Ngày 3/6/2011, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 76/2011/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết trái phiếu cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) với số lượng niêm yết là 2.088.731 trái phiếu, lãi suất 7/năm. Ngày phát hành 17/11/2010, ngày đáp hạn là ngày 17/11/2013. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:4,542563. Có nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100.000/22.014 cổ phiếu, tương đương 4,542563 cổ phiếu. Giá chuyển đổi = 22.014 đồng/cổ phiếu.

* Ngày 6/6/2011, 97.081.628 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE. Đây là số lượng cổ phiếu của cổ đông nước ngoài (chưa niêm yết) đã chuyển nhượng cho cổ đông trong nước.

* Ngày 6/6/2011, 1.287.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 12.870.000.000 đồng.

* Từ ngày 1/4/2011 - 1/6/2011, Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, đã mua 30.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu do diễn biến giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.176.410 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/6/2011 - 8/8/2011, Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đăng ký mua 800.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.982.820 cổ phiếu, chiếm 7,46% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/6/2011 - 9/8/2011, ông Đỗ Cao Bảo - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) đăng ký bán 2.000.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.123.198 cổ phiếu, chuyển đầu tư về công ty gia đình.

* Từ ngày 7/6/2011 - 7/8/2011, Vietnam Azalea Fund Limted, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đăng ký mua 5.898.197 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 13.817.337 cổ phiếu, chiếm 20% vốn điều lệ.

* Từ ngày 31/3/2011 - 31/5/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) đăng ký mua 674.037 cổ phiếu, đăng ký bán 538.060 cổ phiếu, đã mua 138.700 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, số cổ phiếu đang nắm giữ là 2.154.963 cổ phiếu, chiếm 8,01% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 8/6/2011 - 8/8/2011, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) đăng ký mua 535.337 cổ phiếu, đăng ký bán 807.090 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.883.210 cổ phiếu, chiếm 7% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 9/6/2011 - 30/7/2011, ông Bùi Việt Hoài - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam (mã VOS-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 64.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/6/2011 - 7/8/2011, bà Phan Thị Lan Hương - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HOSE) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 521.519 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/6/2011 - 8/8/2011, ông (bà) Nguyễn Ngọc Lễ, con ông Nguyễn Ngọc Xuân - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã SBC-HOSE) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 20.700 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/6/2011 - 5/9/2011, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký mua lại 2.190.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá thị trường cổ phiếu MCG. Nguồn vốn: từ nguồn thặng dư vốn đến ngày 31/12/2010.

* Từ ngày 13/6/2011 - 13/9/2011, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu nhằm làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối. Phương thức giao dịch là khớp lệnh, thỏa thuận.

* Từ ngày 10/6/2011 - 10/8/2011, bà Nguyễn Thị Anh Thư, vợ ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HOSE) đăng ký bán 9.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 430 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) thông báo miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc đối với ông Chow Wing Kee và bổ nhiệm ông Trần Hồng Tiến làm Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật, kể từ ngày 31/5/2011.

* NHTMCP Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) công bố ông Nguyễn Văn Thăng - Ủy viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc thay ông Phạm Xuân Lập - Tổng giám đốc; bổ nhiệm ông Nguyễn Khải Hưng - Trưởng phòng thanh toán VND giữ chức vụ Kế toán trưởng thay cho ông Nguyễn Văn Chung, nghỉ hưu từ ngày 1/6/2011.

* CTCP Xuất nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre (mã FBT-HOSE) xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán lần 3 đến ngày 15/6 do Công ty kiểm toán PricewaterhouseCooper Việt Nam (PwC Việt Nam) chưa cung cấp kết quả kiểm toán.

* Từ ngày 3/3/2011 - 31/5/2011, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) đăng ký mua 5.460.000 cổ phiếu, đã mua 3.270.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do thị trường không thuận lợi. Số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ là 3.270.000 cổ phiếu.

* Ngày 26/5/2011, Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp HCM (Saigon Petro), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM-HOSE) đã mua 400.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 3.381.930 cổ phiếu, chiếm 24,59% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/1/2011 - 19/3/2011, ông Chen Jung Chin, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (mã DRH-HOSE) đăng ký mua 450.000 cổ phiếu, đăng ký bán 450.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do biến động giá không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.098.000 cổ phiếu, chiếm 5,49% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 31/3/2011 - 31/5/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cáp Sài Gòn (mã CSG-HOSE) đăng ký bán 840.000 cổ phiếu, đã bán 378.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.462.000 cổ phiếu, chiếm 4,9% vốn điều lệ, nhằm cấu trúc lại danh mục đầu tư.

* Ngày 30/6/2011, Công ty Cổ phần Ngô Han (mã NHW-HOSE) trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Từ ngày 6/6/2011 - 1/7/2011, ông Nguyễn Hữu Thanh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (mã L62-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 3/6/2011 - 2/8/2011, ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 3/6/2011 - 30/6/2011, ông Nguyễn Duy Phước, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (mã NGC-HOSE) đăng ký bán 30.000 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 1/7/2011 - 29/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, nhằm bình ổn giá cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

* Từ ngày 3/6/2011 - 15/7/2011, ông Đào Tiến Dương - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (mã CMS-HNX) đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu và đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 1/4/2011 - 30/5/2011, ông Lê Phước Lễ - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 10.600 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; đã bán 4.199 cổ phiếu; nhưng không mua được do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt được kì vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.500 cổ phiếu.

* Từ ngày 6/6/2011 - 1/8/2011, ông  Lê Phước Lễ - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký bán 6.500 cổ phiếu; đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/6/2011 - 30/6/2011, bà Trần Thị Kim Ánh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) đăng ký mua 26.000 cổ phiếu, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 6/6/2011 - 5/8/2011, ông Phạm Cảnh Toàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu.

* Từ ngày 9/6/2011 - 30/6/2011, Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ (mã TKC-HNX) đăng ký mua 900.000 cổ phiếu, nhằm ổn định giá cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn để lại. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường.

* Từ ngày 7/6/2011 - 5/8/2011, bà Ngô Thị Hạnh - Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (mã THV-HNX) đăng ký bán 6.107.500 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 6/6/2011 - 6/7/2011, ông Nguyễn Thanh Hoàn - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm (mã CTN-HNX) đăng ký mua 38.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 3/6/2011 - 2/8/2011, ông Đoàn Đức Vịnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) đăng ký bán 2.500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 7/4/2011 - 20/4/2011, ông Phạm Thanh Nam - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (mã EFI-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhưng không mua được do tình hình thị trường không tốt, không đạt được kỳ vọng của cá nhân, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 130.000 cổ phiếu, chiếm 0,97% vốn điều lệ.

* Ngày 31/5/2011, bà Đinh Thị Bích Hà, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (mã SJ1-HNX) đã mua 203.070 cổ phiếu chiếm 5,8% vốn điều lệ.

* Ngày 20/7/2011, Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới  (mã ALV-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2009 với tỷ lệ 8,756%/cổ phiếu (10 cổ phần được nhận 8.756 đồng).

* Ngày 15/7/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) trả cổ tức bằng tiền  năm 2010 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng).

* Từ ngày 19/4/2011 - 24/5/2011, ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gạch ngói Kiên Giang (mã KBT-HNX) đã bán 75.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 75.000 cổ phiếu, chiếm 3,21% vốn điều lệ.

* Từ ngày 7/4/2011 - 4/5/2011, ông Đỗ Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè (mã NPS-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.720 cổ phiếu, chiếm 0,17% vốn điều lệ.

* CTCP Hồng Hà Long An (mã HHL-HNX) thông báo chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Văn Thanh kể từ ngày 1/6/2011.

* Từ ngày 29/3/2011 - 27/5/2011, Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 350.000 cổ phiếu, chiếm 4,38% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/5/2011 - 1/6/2011, ông Đặng Đình Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) đã bán 15.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 512.231 cổ phiếu, chiếm 14,85% vốn điều lệ.

* CTCP Xây dựng dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) thông báo ông Trần Nghĩa Hòa thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An kể từ ngày 28/5/2011 để tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Dầu khí Nghệ An.

* CTCP PIV (mã PIV-HNX) thông báo miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Nga thôi giữ chức vụ Phó tổng gám đốc từ ngày 1/6/2011; bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Huy giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6/2011.

* Ngày 20/5/2011, Quỹ đầu tư Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đang nắm giữ 1.354.050 cổ phiếu. Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi công ty tăng vốn 10,83%/ số cổ phiếu đang lưu hành 12.499.990 cổ phiếu.

* Từ ngày 25/4/2011 - 25/5/2011, ông Lê Xuân Tiến - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu; đã mua 6.500 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do không khớp lệnh, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 9.800 cổ phiếu, chiếm 0,22% vốn điều lệ.

* CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (mã VMG-HNX) thông báo chấp thuận đơn từ chức thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 23/5/2011 của bà Trương Thị Thu Hà và bà Trương Thị Đàm; số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty còn 3 thành viên, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị mới chờ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (lần 3) quyết định.

Các tin khác