TPHCM: 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2020 theo chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. 
TPHCM: 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Mục tiêu trong năm nay là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả.
Đồng thời, mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 54/2017/QH17 của Quốc hội, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.
TP cũng đề ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế gồm: (1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn TP (GRDP) đạt 8,3 - 8,5%; (2) Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên; (3) Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP; (4) Thu ngân sách đạt 100% dự toán; (5) Thành lập mới 44.000 doanh nghiệp (bao gồm chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp).
10 chỉ tiêu về xã hội gồm: (1) Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%, tương ứng giảm 15.700 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,9%, tương ứng giảm 20.200 hộ cận nghèo (theo chuẩn Chương trình giảm nghèo mới của TP); (2) Tạo việc làm mới cho người lao động đạt 135.000 chỗ; (3) Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85%; (4) Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,7%; 
(5) Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; (6) Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 20,06 m2/người; (7) Số phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 03 tuổi đến 18 tuổi) đạt 300 phòng học; (8) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 20 bác sĩ; (9) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường. Diện tích sàn xây dựng/giường bệnh đạt 45,5m2; (10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%. 
1 chỉ tiêu về văn hóa là 100% cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện và đạt tiêu chí văn hóa nơi công sở. 
4 chỉ tiêu về môi trường gồm: (1) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; tổng lượng khai thác nước dưới đất giảm 15,35% so với năm 2019; (2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; (3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%; (4) Nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%. 
1 chỉ tiêu về cải cách hành chính là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) trong nhóm 5 tỉnh, thành có điểm cao nhất; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Các tin khác