Trung Quốc ấn định thời điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 20

Ngày (30/8), Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp để nghiên cứu công tác chuẩn bị Hội nghị toàn thể lần 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty/CNBC)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty/CNBC)

Cuộc họp đã quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19 sẽ tổ chức vào ngày 9/10 tới đây. Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề xuất Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 16/10.

Cuộc họp đã nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng cộng sản Trung Quốc là đại hội quan trọng, được tổ chức vào thời điểm then chốt khi toàn đảng, toàn dân bước vào chặng đường mới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, tiến tới mục tiêu một trăm năm lần thứ 2.

Hội nghị kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng của thuyết “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình, đồng thời nghiêm túc tổng kết công tác 5 năm qua, tổng kết toàn diện kinh nghiệm quý báu và thành tích quan trọng mà Trung Quốc đạt được từ thời kỳ mới đến nay.

Cuộc họp đi sâu phân tích tình hình trong nước và quốc tế, xây dựng cương lĩnh hành động và phương châm chính trị lớn. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương khóa mới. Cuộc họp chỉ ra, hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội đang tiến triển thuận lợi, cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo Đại hội tổ chức thành công.

Các tin khác