Tỷ lệ Margin tối đa có thể đến 65%

Theo dự thảo Hướng dẫn giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (Margin), tỷ lệ ký quỹ duy trì đối với nhà đầu tư không được thấp hơn 35% tài sản thực, tức có thể vay đến 65% tổng giá trị chứng khoán thực hiện mua.

Cụ thể, dự thảo này quy định, tỷ lệ ký quỹ ban đầu do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 70%. Tỷ lệ ký quỹ duy trì do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 35%.

Trong đó, tỷ lệ ký quỹ ban đầu là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có (trước khi thực hiện giao dịch) so với giá trị hợp đồng giao dịch (dự kiến thực hiện) tính theo giá thị trường và tỷ lệ ký quỹ duy trì là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường.

Dự thảo này vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố để lấy ý kiến của các thành viên thị trường.

Nhìn chung dự thảo đã quy định khá chi tiết về điều kiện, phạm vi và trách nhiệm của công ty chứng khoán và của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch ký quỹ.

Sàng lọc công ty chứng khoán

Đối với công ty chứng khoán, dự thảo quy định, công ty phải được cấp phép hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán; có thời gian hoạt động môi giới chứng khoán ít nhất một năm tính từ thời điểm là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.

Công ty cũng phải có vốn chủ sở hữu, thể hiện trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất nhưng không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký không thấp hơn vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép; ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính không được có ngoại trừ liên quan đến hạng mục vốn chủ sở hữu.

Đồng thời, công ty cũng không rơi vào tình trạng cảnh báo hoặc phải tạm ngừng hoạt động trong vòng ba tháng gần nhất; và phải đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, UBCKNN cũng yêu cầu công ty chứng khoán phải có tối thiểu 2 nhân viên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện hoạt động giao dịch ký quỹ.

Hạn chế đối tượng tham gia

Đáng chú ý nếu dự thảo được thông qua sẽ loại ra khá nhiều đối tượng được tham gia hoạt động giao dịch này. Cụ thể, theo dự thảo này thì công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán sẽ không được yêu cầu công ty chứng khoán mở và thực hiện giao dịch trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Tương tự, những cá nhân là cổ đông lớn, thành viên Hội động quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của công ty chứng khoán và những người có liên quan cũng không được tham gia giao dịch ký quỹ.

Trường hợp không tham gia còn có pháp nhân đang trong tình trạng giải thể, phá sản theo các quy định của pháp luật hiện hành; khách hàng đã từng không thanh toán đầy đủ các khoản vay, vi phạm quy định Hợp đồng mở tải khoản giao dịch ký quỹ trong thời hạn một (01) năm tính đến thời điểm đề nghị mở tài khoản giao dịch ký quỹ.

Và cuối cùng chỉ nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường đã giao dịch khoán không dưới 6 tháng mới được đề nghị mở tài khoản giao dịch ký quỹ.

Các tin khác