AN PHAT PLASTIC: Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2018

(ĐTTCO) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Mã chứng khoán AAA) Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
1. Thời gian: 8h00, thứ Năm, ngày 08/02/2018
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty: Lô CN11+ CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương.
3. Nội dung cuộc họp:
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu AAA trong danh sách chốt ngày 18/01/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định gửi kèm Thông báo này.
5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:
- Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty đã gửi theo đường bưu điện hoặc download tại trang website: www.anphatplastic.com) tới Công ty trước ngày 03/02/2018 bằng email hoặc gửi fax theo số 02203.755.113.
- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
6. Tài liệu phục vụ Đại hội: Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông và chương trình họp đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý cổ đông. Các tài liệu gồm: Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, Mẫu ứng cử thành viên HĐQT, BKS, Quy chế bầu cử, cùng các tài liệu khác có liên quan của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.anphatplastic.com từ ngày 26/01/2018;
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội bắt buộc phải mang theo các giấy tờ sau: 
1. Giấy mời
2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
3. Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội)
Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông  Công ty năm 2018 xin vui lòng liên hệ:
Ban Thư ký - Tổng hợp công ty
Điện thoại: 02203.755.998                                    
Email: nttien@anphatplastic.com
Cổ đông tự lo chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình diễn ra Đại hội.

Các tin khác