Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo

(ĐTTCO)-Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sáng 26-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương  (BCHTƯ) Đảng khóa XII.
Đồng chí Trần Quốc Vượng báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Trần Quốc Vượng báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, đặc biệt năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng và suy thoái nghiêm trọng; các nước lớn điều chỉnh chiến lược, cạnh tranh gay gắt và tăng cường bảo hộ thương mại. Trong nước, những năm đầu và cuối của nhiệm kỳ, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp…

Trong bối cảnh đó, BCHTƯ đã tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, báo cáo cũng khẳng định, đã triển khai đồng bộ toàn diện bài bản công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là kiên quyết kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ vừa qua, đã lập 36 Đoàn kiểm tra do các các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra đối với 110 lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; xem xét thi hành kỷ luật 10 tổ chức Đảng, 52 cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ cương vị cao của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang; một số trường hợp phải xử lý về hình sự, bảo đảm dân chủ, đoàn kết, công minh, chính xác, công khai, kịp thời, nhân văn, thấu tình đạt lý.

Nhiều vụ việc khó phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được xem xét kết luận và xử lý nghiêm minh dứt điểm.

Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thường xuyên kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, thực hiện đồng bộ giữa xử lý kỷ luật, xử lý hành chính với xử lý hình sự. Tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tạo ra sức mạnh đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc và thu hồi tài sản thất thoát được chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Nhiều vụ việc, vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến một số cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lỷ được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tạo dấu ấn quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Bộ Chính trị đã kỷ luật 11 cán bộ, đảng viên. Trong đó, 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng, 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 2 Thứ trưởng Bộ Công an không phải là Ủy viên Trung ương Đảng.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật 41 cán bộ, đảng viên, trong đó có 12 đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng. Đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo ảnh 1Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, nhiệm kỳ qua, BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tập thể đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối, đưa ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn, phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đã phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, có dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề thuận lợi cho nhừng nhiệm kỳ tiếp theo.

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn lớn, là điểm tựa cho những năm tiếp theo, mà còn tạo ra niềm tin, khí thế để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ để nước ta bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế: Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn còn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm…

Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân quan trọng là do hoạt động, phương thức lãnh đạo của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa tập trung quyết liệt trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết; trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong một số lĩnh vực, địa phương chưa rõ... BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc tự phê bình trước Đại hội và toàn Đảng, toàn dân về những khuyết điểm, thiếu sót nêu trên.

Trong số các bài học kinh nghiệm, báo cáo nhấn mạnh đến việc chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị, trước hết là trong BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân.

Phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc.

Đối với các đồng chí Ủy viên BCHTƯ (chính thức và dự khuyết), báo cáo kiểm điểm nêu rõ, có đồng chí Ủy viên Trung ương còn thiếu gương mẫu, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước bị xử lý kỷ luật về đảng và xử lý hình sự.

Các tin khác