DN Việt cần đạt thương hiệu khu vực

Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ​ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội (2005-2015).

Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ​ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội (2005-2015).

 

Là tổ chức đại diện cấp quốc gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, những năm qua, Hiệp hội đã làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời kiến nghị, phản ánh những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và phát triển ổn định.

Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các hội viên và cộng đồng các doanh nghiệp tham gia các phong trào chung của cả nước. Chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo; tích cực tham gia các phong trào chung của cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích, đóng góp của Hiệp hội và các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Phân tích bối cảnh tình hình, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh để vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, Hiệp hội và các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.”

Là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước, Hiệp hội cần thường xuyên tư vấn, tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phản ánh những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và kiến nghị đến các cấp, các ngành có liên quan xem xét giải quyết; hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiệp hội tăng cường hoạt động đối ngoại, tạo điều kiện để doanh nhân Việt Nam giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với doanh nhân nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển; tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ thời cơ, cơ hội đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng thị trường.

Các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp, tạo sức mạnh tổng hợp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để cạnh tranh thắng lợi và đứng vững trên thị trường.

Các doanh nghiệp, doanh nhân quan tâm công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giúp đỡ, tạo điều kiện để Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực./.

Các tin khác