Không đánh thuế ngoại tệ chuyển về nước

Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Theo văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước, người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Đây là văn bản hợp nhất Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước và được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù họp với pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước mà người Việt Nam sinh sống và có nhu cầu gửi tiền về nước.

Người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân, hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến khích và thực hiện như đối với Người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Quyết định này.

Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài được chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam dưới các hình thức sau: Chuyển ngoại tệ thông qua các tổ chức tín dụng được phép; Chuyển ngoại tệ thông qua các doanh nghịêp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế; Cá nhân mang theo người vào Việt Nam.

Cá nhân ở nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo ngoại tệ hộ cho người Việt Nam ở nước ngoài phải kê khai với hải quan cửa khẩu số ngoại tệ mang hộ từ nước ngoài gửi về cho Người thụ hưởng ở trong nước.

Văn bản cũng quy định rõ, các đối tượng được phép nhận ngoại tệ do Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển vào và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước bao gồm: TCTD được phép hoạt động ngoại hối; DN cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế; Các tổ chức kinh tế được NHNN Việt Nam cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ hoặc tổ chức kinh tế làm đại lý cho TCTD thực hiện việc chi trả ngoại tệ ở trong nước.

Bên cạnh đó, các TCTD (kể cả các TCTD không được phép hoạt động ngoại hối) làm đại lý cho các tổ chức kinh tế được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ ở trong nước hoặc làm đại lý cho các tố chức tín dụng được phép cũng được phép nhận ngoại tệ do Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển vào và chi trả cho người thụ hưởng ở trong nước.

Về quyền của Người thụ hưởng, văn bản nêu rõ, người thụ hưởng được nhận bằng ngoại tệ hoặc Đồng Việt Nam theo yêu cầu. Trong trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có thể bán cho các TCTD được phép, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân và được sử dụng theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, gửi tiết kiệm ngoại tệ tại các TCTD được phép hoặc sử dụng vào các mục đích khác theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, người thụ hưởng không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Các tin khác