Lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để đầu tư phát triển

(ĐTTCO) - Thủ tướng đồng ý lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; trong đó có khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở phía Việt Nam. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo ở phía Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 8 khu kinh tế cửa khẩu gồm: khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai; khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh; khu kinh tế-thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, nâng cao vai trò định hướng, dẫn dắt của nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương nhằm thu hút, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho sự phát triển bền vững của các khu kinh tế cửa khẩu.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, chuẩn bị và thẩm định hồ sơ dự án/công trình đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu phù hợp với mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn giai đoạn 2021-2025.

Các địa phương nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là 8 khu kinh tế cửa khẩu có vai trò quan trọng trong hệ thống các khu kinh tế cửa khẩu của cả nước.

Các cơ quan liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu nâng cao năng lực quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước để cho nguồn vốn ngân sách Nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án, công trình.

Đối với các địa phương có 8 khu kinh tế cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư nêu trên, tỉnh có trách nhiệm cân đối vốn cho 8 khu kinh tế cửa khẩu ưu tiên tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 trong tổng số vốn ngân sách Trung ương đã thông báo cho địa phương, đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

Các tin khác