NHNN cấp phép các điểm mua bán vàng miếng

Hoạt động mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại đơn vị do Ngân hàng Nhà nước cấp phép là nội dung chính của dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến của các bộ, ngành.

Dự thảo nêu rõ hoạt động mua bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại tổ chức, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải đáp ứng đủ các điều kiện như là doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng miếng; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ và doanh thu tính thuế của hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; có mạng lưới chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước quy định phạm vi, quy mô, địa điểm kinh doanh và số lượng doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong từng thời kỳ và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng.

Dự thảo cũng nêu rõ trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, lưu thông vàng trang sức mỹ nghệ và việc chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đang được Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thành để trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Sau khi Nghị định quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý thị trường vàng theo một hệ thống xuyên suốt từ sản xuất, kinh doanh cho đến xuất khẩu.

Và chắc chắn số lượng đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý ở Việt Nam sẽ không còn ở mức hơn 7.000 đơn vị như hiện nay.

Các tin khác