Phê duyệt phương án cổ phần hóa VINACCO

VINACCO kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VINACCO) có vốn điều lệ là 76 tỷ đồng.

 
 

VINACCO có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp; được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

VINACCO kế thừa các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Hình thức cổ phần hoá là bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

VINACCO có vốn điều lệ là 76 tỷ đồng. Tổng số cổ phần là 7.600.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty 398.900 cổ phần, chiếm 5,25% vốn điều lệ; bán cho các nhà đầu tư thông thường và nhà đầu tư chiến lược 7.201.100 cổ phần, chiếm 94,75% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định  và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để bán cổ phần.

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa là 462 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần 207 người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo đúng chế độ nhà nước quy định.

Các tin khác