Quý I hơn 16.000 DN giải thể, dừng hoạt động

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tháng 3 - 2014, cả nước có 7.487 doanh nghiệp mới với số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng.

Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong tháng 3 - 2014, cả nước có 7.487 doanh nghiệp mới với số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng.

Số lương này tăng 87% về số doanh nghiệp và tăng 82,9% về số vốn đăng ký so với tháng 2 - 2014.

Trong khi đó, cũng tháng tháng vừa qua, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động là 4.358 doanh nghiệp, cũng tăng nhưng ở mức nhẹ là 1,6% (so với tháng 2 năm 2014). Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn là 740 doanh nghiệp, giảm 18,7%; Số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 2.928 doanh nghiệp, tăng 16,4%; Số doanh nghiệp giải thể là 690 doanh nghiệp, giảm 20%.

Như vậy, tính chung cả quý I-2014, bức tranh tình hình thành lập, giải thể, dừng hoạt động của doanh nghiệp vẫn chưa thực tươi sáng. Bởi theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, ba tháng đầu năm 2014, cả nước có 18.358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (với số vốn đăng ký 97.983 tỷ đồng, tăng 16,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,4% về số vốn đăng ký). Song,  tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động cũng lên tới 16.745 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn đã phải ngừng hoạt động nhưng nay quay trở lại hoạt động trong Quý I-2014, theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, đạt 4.622 doanh nghiệp, tăng 48,9% so với quý IV/2013.

Các tin khác