Quỹ Phát triển DNNVV ưu tiên 3 nhóm lĩnh vực

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

 

Thông tư quy định, Quỹ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh thuộc một trong các ngành kinh tế thuộc 3 nhóm lĩnh vực gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

DNNVV thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ là doanh nghiệp có quy mô và khu vực sản xuất, kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp DNNVV.

Cụ thể, đối với doanh nghiệp có nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau thì khu vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được xác định theo khu vực có tổng nguồn vốn hoặc tổng số lao động cao nhất. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì khu vực sản xuất, kinh doanh được xác định theo ngành, nghề kinh doanh chính mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp là tổng nguồn vốn hoặc tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, chưa có báo cáo tài chính thì tổng nguồn vốn là vốn điều lệ được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số lượng lao động là lao động bình quân của năm tài chính gần nhất, được tính bằng bình quân của số lao động ghi trên bảng thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì không sử dụng tiêu chí này.

Về điều kiện cho vay của Quỹ, Thông tư quy định, doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ khi đáp ứng: Các tiêu chí đối với DNNVV quy định trên; có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh quy định và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7, Quyết định 601/QĐ-TTg.

Thông tư cũng nêu rõ, Quỹ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2015.

Các tin khác