Tập trung cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng

(ĐTTCO) - NHNN vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-NHNN Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12-4-2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Trụ sở NHNN
Trụ sở NHNN

Theo phân công tại Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của NHNN, cơ quan này đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 với 3 nội dung. 

Một là, về cơ cấu lại hệ thống các TCTD. Mục tiêu đặt ra là nghiên cứu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, NH phù hợp với nguyên tắc thị trường, bảo đảm an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống; tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển mới; tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Ngành NH nghiên cứu các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về xử lý nợ xấu, ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính, quản trị và chất lượng tín dụng của các TCTD, Quỹ tín dụng nhân dân bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực NH, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số ngành NH; xây dựng Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực NH trình Chính phủ ban hành trong năm 2022...

Hai là, về cơ cấu lại, phát triển doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch hành động của NHNN là tổ chức thực hiện đúng kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, không để xảy ra thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Các NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ chủ động xây dựng phương án nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện theo các giải pháp phù hợp. Agribank chủ động xây dựng phương án để cơ cấu lại toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn thông qua các giải pháp phù hợp. Đồng thời, tham mưu, thực hiện đúng quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp có vốn nhà nước do NHNN quản lý; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước…;

Ba là, về cơ cấu lại đầu tư công và cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp: Thực hiện những nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của NHNN nêu tại điểm 1(a) và điểm 1(d) Mục II Chương trình hành động đính kèm Nghị quyết 54/NQ-CP.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và chỉ đạo phân công của Thống đốc NHNN, các đơn vị thuộc NHNN có trách nhiệm triển khai quyết liệt các nhiệm vụ có liên quan nêu tại Kế hoạch hành động.

Định kỳ trước ngày 15-11 hàng năm, các đơn vị chủ trì thực hiện có báo cáo về tiến độ, kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp xử lý gửi về Cơ quan Thanh tra, giám sát NH để tổng hợp báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4-7-2022.

Các tin khác