Thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

(ĐTTCO)-Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 26/2022/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Thành lập Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định 26/2022/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế của tổng công ty này là Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC); có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM.

Một trong những nhiệm vụ của VSDC là cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng...

Mặt khác, giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của VSDC…

Các tin khác