TPHCM: vốn doanh nghiệp mới giảm gần 40% so với cùng kỳ

(ĐTTCO)- Theo tin từ UBND TPHCM, trong 3 tháng đầu năm 2023 số doanh nghiệp thành lập mới là 9.129 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 84.335 tỷ đồng, tăng 7,7% về số lượng ty nhiên giảm 39,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.
TPHCM: vốn doanh nghiệp mới giảm gần 40% so với cùng kỳ

Có 17.950 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký bổ sung là 51.289 tỷ đồng, giảm 67,7% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong quý I năm 2023 là 135.624 tỷ đồng, giảm 54,6 % so với cùng kỳ. Có 839 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,7 % so với cùng kỳ; có 12.456 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động , tăng 22,1% so với cùng kỳ; 4.359 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 28,7% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống hiện tại là 524.758 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 10.053.259 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, trong quý I, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được khoảng 497,53 triệu USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 216 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 133,15 triệu USD (tăng 70,1% số dự án cấp mới và tăng 30,1% vốn đầu tư so với cùng kỳ) . Có 37 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 87,05 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), tăng 23,3% số dự án và tăng 826% vốn điều chỉnh so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,4 triệu USD).

Các tin, bài viết khác