Xây dựng thế hệ hệ thanh niên phát triển toàn diện

(ĐTTCO) - Chương trình phấn đấu 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đối số; 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp được kết nối, hỗ trợ đầu tư và có ít nhất 100.000 thanh niên được giải quyết việc làm.

 UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình phát triển thanh niên TPHCM).

Xây dựng thế hệ hệ thanh niên phát triển toàn diện ảnh 1Thanh niên Việt Nam xung kích tham gia các hoạt động cộng đồng

Chương trình nhằm xây dựng thế hệ hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Có trình độ học vấn, nghề nghiệp, có việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên. Cùng với đó, xây dựng thế hệ thanh niên xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương trình đề ra 7 mục tiêu cụ thể, như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao…

Trong đó, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hướng nghiệp, trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp. 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đối số; 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp được kết nối, hỗ trợ đầu tư và có ít nhất 100.000 thanh niên được giải quyết việc làm.

Một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của chương trình là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thanh niên; tăng cường cung cấp các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên.

Song song đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; đẩy mạnh họp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TPHCM...

Các tin khác