Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022

(ĐTTCO) - Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 01/7/2022. Dưới đây là chi tiết mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tại 63 tỉnh, thành phố.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 1.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 2.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 3.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 4.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 5.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 6.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 7.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 8.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 9.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 10.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 11.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 12.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 13.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 14.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 15.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 16.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 17.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 18.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 19.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 20.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 21.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 22.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 23.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 24.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 25.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 26.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 27.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 28.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 29.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 30.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 31.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 32.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 33.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 34.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 35.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 36.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 37.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 38.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 39.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 40.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 41.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 42.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 43.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 44.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 45.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 46.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 47.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 48.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 49.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 50.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 51.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 52.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 53.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 54.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 55.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 56.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 57.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 58.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 59.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 60.

[Mới nhất] Bảng lương tối thiểu vùng chi tiết tại 63 tỉnh thành năm 2022 - Ảnh 61.

Các tin, bài viết khác