Bộ Tài chính tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

(ĐTTCO)-Theo Bộ Tài chính, đến nay, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh.
Đến nay, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh.
Đến nay, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh.

Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục chú trọng thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Đến nay, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực là 295 điều kiện thuộc 20 ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại Phụ lục IV Luật Đầu tư.

Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Về cải cách thủ tục hành chính, năm 2022, Bộ Tài chính đã thực hiện 100% (159/159) nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 82 nhiệm vụ, triển khai 60 nhiệm vụ thường xuyên, đang tiếp tục thực hiện 17 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bộ Tài chính đã rà soát, bãi bỏ 130 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 161 thủ tục và ban hành mới 57 thủ tục trong các lĩnh vực: hải quan, quản lý thuế, tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và quản lý nợ.

Đồng thời, đã thực hiện công khai, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định, đạt 801/801 thủ tục, đạt 100% kế hoạch, đến nay, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc phạm vi quản lý là 801 thủ tục hành chính; công bố 290 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý tại 14 quyết định.

Các tin khác