Chuyển giao nhà máy Thịnh Long I và II về Vinashin

CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển giao 2 dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long I và II cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề án tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin cũng như kế hoạch tái cơ cấu toàn diện CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, nhằm tiếp tục triển khai sớm và hiệu quả các dự án của CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh trên địa bàn tỉnh Nam Định, Theo thỏa thuận trên, Tập đoàn Vinashin sẽ tiếp nhận 2 dự án: dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long I (gồm dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long cơ sở I và dự án nâng cao năng lực sản xuất đóng tàu Thịnh Long) đặt tại Thịnh Long (huyện Hải Hậu) và dự án xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long cơ sở 2 đặt tại Nghĩa Phong (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Tập đoàn Vinashin cũng sẽ tiếp nhận 4 tàu đang đóng dở tại 2 nhà máy trên, gồm: 2 tàu 12.500 DWT, 1 tàu 5.300 DWT và 1 tàu 4.300 DWT. Giá trị quyết toán sẽ được xác định thông qua đơn vị kiể

CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển giao 2 dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long I và II cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ đề án tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin cũng như kế hoạch tái cơ cấu toàn diện CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh, nhằm tiếp tục triển khai sớm và hiệu quả các dự án của CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh trên địa bàn tỉnh Nam Định,

Theo thỏa thuận trên, Tập đoàn Vinashin sẽ tiếp nhận 2 dự án: dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long I (gồm dự án nhà máy đóng tàu Thịnh Long cơ sở I và dự án nâng cao năng lực sản xuất đóng tàu Thịnh Long) đặt tại Thịnh Long (huyện Hải Hậu) và dự án xây dựng nhà máy đóng tàu Thịnh Long cơ sở 2 đặt tại Nghĩa Phong (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Tập đoàn Vinashin cũng sẽ tiếp nhận 4 tàu đang đóng dở tại 2 nhà máy trên, gồm: 2 tàu 12.500 DWT, 1 tàu 5.300 DWT và 1 tàu 4.300 DWT. Giá trị quyết toán sẽ được xác định thông qua đơn vị kiểm toán độc lập và có đủ năng lực.

Nguồn vốn thanh toán các dự án nói trên từ việc bù trừ công nợ giữa Hoàng Anh và các đơn vị trong Tập đoàn Vinashin.

Tập đoàn Vinashin sẽ tiếp nhận và thực hiện quyền quản lý điều hành các dự án ngay sau khi ký kết thỏa thuận nguyên tắc để nghiên cứu khảo sát, lập phương án hoàn thiện, nâng cấp và đầu tư thực hiện, không chờ đến sau khi ký hợp đồng chuyển giao.

Việc thực hiện tiếp các dự án sẽ diễn ra đồng thời với việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hoạt động của CTCP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh để đảm bảo cho đầu tư của Vinashin tại Nam Định được triển khai sớm và hiệu quả./.

Các tin khác