Điều hành tiền tệ theo hướng giảm lãi suất

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm 2013.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trong đó yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất, tăng dư nợ tín dụng phù hợp với mục tiêu cả năm 2013.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bảo đảm vừa hỗ trợ sản xuất, vừa kiểm soát lạm phát; theo dõi và điều hành tỷ giá hợp lý.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; cơ cấu nợ và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; khẩn trương trình phê duyệt Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, trình thành lập và quy định Điều lệ Công ty quản lý tài sản; phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Nghị quyết đã chỉ ra tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn khó khăn, thách thức như lãi suất vẫn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tồn kho còn cao ở một số ngành, số doanh nghiệp giải thế tăng. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội Việt Nam.

Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương, quyết liệt đưa các cơ chế, chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đi vào cuộc sống; tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; triển khai đồng thời, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực, vùng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các tin khác