Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc một số nhóm TCTD

(ĐTTCO) - NHNN vừa ban hành Thông tư 30/2019/TT-NHNN, quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc (DTBB) của các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài.
Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc một số nhóm TCTD
Theo đó, 3 nhóm các TCTD không thực hiện DTBB gồm các TCTD được kiểm soát đặc biệt; các TCTD chưa khai trương hoạt động và các TCTD được chấp thuận giải thể hoặc có quyết định mở thủ tục phá sản hoặc có quyết định thu hồi Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. 
Đồng thời, TCTD hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) được giảm 50% tỷ lệ DTBB đối với TCTD đó quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này đối với tất cả các loại tiền gửi phải tính DTBB theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại Khoản 7 Điều 148đ Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nhóm TCTD hỗ trợ ở đây là TCTD được chỉ định tham gia quản trị, kiểm soát, điều hành, hỗ trợ tổ chức và hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt. 
Đối với các TCTC không thuộc các nhóm này, Thống đốc NHNN quyết định tỷ lệ DTBB áp dụng đối với từng loại hình TCTD và từng loại tiền gửi phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ, trừ tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi bằng VNĐ đối với TCTD. Đối với TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ qua công cụ DTBB, tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi bằng VNĐ áp dụng theo quy định của NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Lãi suất tiền gửi DTBB và tiền gửi vượt DTBB của từng loại hình TCTD và từng loại tiền gửi do Thống đốc NHNN quyết định phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ. 
Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-3-2020. Hiện tại, tỷ lệ DTBB đối với tiền gửi VNĐ và ngoại tệ của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0%, tại NH chính sách áp dụng theo quy định của Chính phủ. Tại Agribank và Co.op Bank, tỷ lệ DTBB như sau: đối với tiền gửi VNĐ không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 3%; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1%; tiền gửi ngoại tệ của TCTD ở nước ngoài là 1%; tiền gửi khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 7%; tiền gửi khác có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 5%. 
Tại các TCTD khác, tỷ lệ DTBB bằng VNĐ tương tự với mức áp dụng tại Agribank và Co.op Bank, lần lượt ở mức 3% và 1%. Trong khi đó, tiền gửi ngoại tệ của TCTD ở nước ngoài áp dụng tỷ lệ DTBB 1%; tiền gửi khác không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng là 8%; tiền gửi khác có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6%.

Các tin khác