Từ khóa: #HKMA

Đồng NDT số và chính sách cho Việt Nam

Đồng NDT số và chính sách cho Việt Nam

(ĐTTCO)-Trong những năm gần đây, các ngân hàng trung ương (NHTW) đã thực hiện nhiều nghiên cứu và thử nghiệm tiền kỹ thuật số (CBDC). Trong đó, Trung Quốc trong vài năm qua trở thành quốc gia đầu tiên phát hành CBDC. Điều này có hàm ý chính sách quan trọng cho Việt Nam.