Kiểm tra chuyên ngành còn nhiều bất cập

(ĐTTCO).- Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau thời gian triển khai hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan đã xuất hiện nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, bất lợi đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

(ĐTTCO).- Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau thời gian triển khai hoạt động kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực hải quan đã xuất hiện nhiều bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp, bất lợi đến công tác cải thiện môi trường kinh doanh đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Cụ thể, phạm vi mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành quá rộng; một mặt hàng chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định khác nhau, thuộc thẩm quyền của nhiều đơn vị trong cùng một bộ hoặc của nhiều bộ khác nhau; kiểm tra quá mức cần thiết.

Trong khi đó, theo kết quả kiểm tra, chỉ khoảng dưới 1% số trường hợp kiểm tra chuyên ngành không đạt yêu cầu. Có những yêu cầu về quản lý chuyên ngành chỉ mang tính hình thức hoặc không thể thực hiện được.

Đáng chú ý, đến nay mới chỉ có một số đơn vị (trên tổng số 10 bộ) như Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động triển khai thực hiện theo định hướng và yêu cầu về kiểm tra chuyên ngành, các bộ còn lại về cơ bản chưa thực hiện.

Kể cả những bộ tập trung cải cách quản lý chuyên ngành, nhưng kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu; thậm chí, một số bộ chưa ban hành danh mục hàng hóa hoặc chưa ban hành đầy đủ các danh mục thuộc thẩm quyền quản lý.

Các tin khác