Phân bổ vốn 2016 cho dự án khởi công mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án khởi công mới.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ về thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đối với các địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng, hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của cấp mình tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 12 năm 2015 hoặc kỳ họp đầu tiên của năm 2016.

Về thời gian phê duyệt quyết định đầu tư các dự án khởi công mới năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, do năm 2015 là năm đầu thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng (sửa đổi) với nhiều nội dung mới; để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Chính phủ đã cho phép sau khi các Bộ, ngành trung ương và địa phương bố trí vốn kế hoạch năm 2016 theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công; Nghị quyết 99/2015/QH13 về dự toán NSNN năm 2016 và Nghị quyết 101/2015/QH13 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016 (ưu tiên tập trung vốn kế hoạch năm 2016 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án, công trình trọng điểm quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang, vốn đối ứng cho các dự án ODA…); phần còn lại được phép bố trí vốn cho các dự án khởi công mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31/3/2016.

Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực thi hành (ngày 1/1/2015) chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho các dự án này được thực hiện như sau: Đối với các dự án chủ trương đầu tư không có thay đổi so với Quyết định đầu tư đã được phê duyệt trước khi Luật Đầu tư công có hiệu lực thì cấp có thẩm quyền bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án theo Quyết định đầu tư đã được phê duyệt.

Đối với dự án có chủ trương đầu tư dự án khác với Quyết định đầu tư đã được phê duyệt, các cấp có thẩm quyền phê duyệt lại Quyết định đầu tư dự án theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp có thẩm quyền chỉ giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 cho dự án đến hết ngày 31/3/2016 đã phê duyệt lại quyết định đầu tư.

Các tin khác