Sớm giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế

(ĐTTCO)-Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan, yêu cầu khẩn trương góp ý theo đề nghị của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư về đấu thầu thuốc trong bệnh viện.
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/2, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 56/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai Kết luận số 26/TB-VPCP và hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

Thông báo kết luận nêu rõ, vấn đề y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, do đó Bộ Y tế và các bộ, ngành cần tập trung triển khai, huy động sự tham gia của các nhà khoa học, các nhà quản lý để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 12/2/2023.

Bộ Y tế trên cơ sở tổng kết Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ, chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các vướng mắc từ thực tiễn trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm triển khai một số cơ chế, chính sách bảo đảm thuốc, thiết bị y tế, chế phẩm, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư tiêu hao nhằm giải quyết ngay các vướng mắc từ thực tiễn, phù hợp đặc thù của lĩnh vực y tế trong thời gian chờ Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực và các văn bản pháp luật được sửa đổi; trong đó có các quy định về đấu thầu vật tư y tế kèm theo cung cấp máy móc, thiết bị thực hiện xét nghiệm; về báo giá gói thầu trong trường hợp có nhiều nhà sản xuất cung cấp cùng chủng, đáp ứng tiêu chuẩn theo hướng lấy 3 báo giá theo nhà sản xuất khác nhau, trường hợp chỉ có một nhà sản xuất nhưng có nhiều nhà phân phối theo hướng lấy 3 báo giá theo nhà phân phối và giao Bộ Y tế quyết định dựa trên tính đặc thù, nổi trội... để quyết định trường hợp sản phẩm kỹ thuật mới, sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường, sản phẩm chuyên biệt mà chỉ có một nhà phân phối.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trình Chính phủ trước ngày 1/3/2023 để Chính phủ xem xét, ban hành tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vào ngày 3/3/2023.

Đồng thời, Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 về danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá với quan điểm tập trung đấu thầu ở Trung ương (quốc gia) đối với danh mục thuốc phần lớn các bệnh viện có nhu cầu sử dụng phổ biến, tỷ trọng lớn, đảm bảo thống kê được 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giảm được giá, chi phí khám chữa bệnh cho người dân, có thể điều tiết giữa các địa phương, giữa các bệnh viện; các địa phương, bệnh viện, các cơ sở y tế thực hiện đấu thầu đối với các danh mục còn lại; ban hành Thông tư trước 15/4/2023.

Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan, yêu cầu khẩn trương góp ý theo đề nghị của Bộ Y tế đối với dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công (Dự thảo Thông tư), gửi Bộ Y tế trước ngày 28/2/2023.

Theo đúng quy chế làm việc của Chính phủ, quá thời hạn trên, nếu các cơ quan được hỏi không có ý kiến, được hiểu là đồng ý với Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế và chịu trách nhiệm về ý kiến đồng ý đó. Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về đấu thầu thuốc trong bệnh viện công.

Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì phối hợp với Bộ Y tế xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm và Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế theo đúng Kết luận số 26/TB-VPCP.

Chủ trì phối hợp với Bộ Y tế rà soát sửa đổi Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp liên quan đến quy định về giá gói thầu và yêu cầu 03 báo giá gói thầu, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, các lĩnh vực có tính chất đặc thù để ban hành trong tháng 3/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn về các trường hợp đấu thầu qua mạng, quy mô đấu thầu qua mạng quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày 28/2/2023.

Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các bộ, ngành khi xây dựng các chính sách có liên quan đến lĩnh vực y tế cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để các quy định ban hành phù hợp với đặc thù của lĩnh vực y tế.

Về hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu đưa vào dự thảo Nghị định quy định theo hướng hậu kiểm thay cho phương thức tiền kiểm, thẩm định trong quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, cấp số đăng ký lưu hành; đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm doanh nghiệp trong báo cáo, công khai; quy định trách nhiệm của Bộ Y tế trong kiểm tra, giám sát và thẩm quyền, trách nhiệm xử lý vi phạm, thu hồi giấy phép.

Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ về quy định mới này trong ngày 26/2/2023 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong ngày 27/2/2023.

Các tin khác