Tín dụng TPHCM tăng 13,26%

(ĐTTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 10 đạt 1.745,43 ngàn tỷ đồng, tăng 2,27% so tháng trước và tăng 17,01% so với tháng cùng kỳ. Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 53,9% tổng vốn huy động, tăng 16% so tháng cùng kỳ.

(ĐTTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê TPHCM, tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố đến đầu tháng 10 đạt 1.745,43 ngàn tỷ đồng, tăng 2,27% so tháng trước và tăng 17,01% so với tháng cùng kỳ. Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 53,9% tổng vốn huy động, tăng 16% so tháng cùng kỳ.

 

Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 12,32%, giảm 10,08% so tháng cùng kỳ. Vốn huy động VNĐ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và ngày càng lớn trong tổng nguồn vốn ở mức 87,68%, tăng 22,19% so tháng cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 52,91% tổng vốn huy động, tăng 15,81% so với tháng cùng kỳ. Đây là bộ phận tiền gửi tương đối ổn định cho thấy niềm tin vào hệ thống NH cùng với dịch vụ NH tiện ích là nguyên nhân chính thu hút bộ phận tiền gửi này.

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TPHCM đến đầu tháng 10 đạt 1.399,02 ngàn tỷ đồng, tăng 1,21% so với tháng trước, so với tháng 12-2015 tăng 13,26%, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây.

Dư nợ tín dụng của các NHTMCP  đạt 769,58 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,01% tổng dư nợ, tăng 19,43% so tháng cùng kỳ. Dư nợ bằng ngoại tệ đạt 137,86 ngàn tỷ đồng, chiếm 9,85% tổng dư nợ, giảm 7,56% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 1.261,16 ngàn tỷ đồng, chiếm 90,15% tổng dư nợ, tăng 25,1% so với tháng cùng kỳ.

Các tin khác