Báo cáo tình hình dịch vụ thanh toán trực tuyến

Đây là yêu cầu của NHNN đối với các đơn vị được chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử

Đây là yêu cầu của NHNN đối với các đơn vị được chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến và Ví điện tử.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, ngoài một số tổ chức đã được NHNN cho phép thực hiện thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, trên thị trường đã có một số tổ chức không phải là ngân hàng thực hiện cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán dưới hình thức cung ứng dịch vụ thương mại điện tử.

Trong đó, có việc thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua internet, điện thoại di động trên cơ sở hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh toán.

Do đó, để nắm và tổng hợp tình hình họat động trong thực tiễn nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh toán nói chung cũng như trong công tác phòng, chống rửa tiền và gian lận trong thanh toán điện tử, NHNN đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng thương mại), báo cáo tình hình hợp tác với các tổ chức không phải là ngân hàng trong việc cung ứng các dịch vụ trung gian thanh toán tính đến thời điểm 31-7-2012 (bao gồm các đơn vị đã được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm và các đơn vị chưa được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán).

Đối với các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở một tài khoản chuyên dùng riêng để theo dõi lượng tiền trên Ví điện tử tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và đảm bảo tổng số dư trên các tài khoản này ở các ngân hàng luôn bằng với số tiền trên Ví điện tử của toàn bộ khách hàng.

Đồng thời, các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải cung cấp được chương trình phần mềm (công cụ kiểm tra trực tuyến) cho cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu để phục vụ việc kiểm tra, giám sát sự cân  bằng giữa tổng số tiền trên các Ví điện tử của tất cả các khách hàng và tổng số tiền trên tài khoản chuyên dùng.

Báo cáo của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thực hiện thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử gửi về NHNN trước ngày 31-8-2012.

Các tin khác