Công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường

(ĐTTCO)- Chiều 17-8, Sở TNMT TPHCM tổ chức công bố “Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường” nhằm phục vụ các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Công bố nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường

Được biết, hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn TPHCM. Sở đã hoàn thành xây dựng Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TPHCM vào năm 2021 (https://geoportal-stnmt.tphcm.gov.vn).

Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường TPHCM và Hệ thống trục tích hợp các dịch vụ Web ngành tài nguyên và môi trường hình thành Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường để phục vụ các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TNMT TP cho biết, nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về việc thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn và có thể coi đây là một trong những nền tảng số đáp ứng Chuyển đổi số trong ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và chuyển đổi số của Thành phố nói chung.

Hiện nay, nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường đã công bố và cung cấp kênh chia sẻ dữ liệu không gian địa lý cho gần 450 tập dữ liệu thông qua các giao tiếp mở, chuẩn mở quốc tế và theo quy định của Nhà nước. Thông qua nền tảng này, các tổ chức cá nhân có thể hiểu rõ được dữ liệu và cách thức tiếp cận để tạo ra các ứng dụng phục vụ lợi ích cộng đồng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau, như: điện thoại thông minh, máy tính cá nhân và nền tảng Web mà không cần phải làm lại dữ liệu từ đầu nhằm tiết kiệm kinh phí đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng giá trị dữ liệu.

Với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp, phát triển với các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Trong thời gian tới, Sở TNMT sẽ tiếp tục và sẵn sàng hỗ trợ đào tạo, hướng dẫn sử dụng để khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường qua Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường cho tất cả các Sở ban ngành, quận huyện trên địa bàn Thành phố, các doanh nghiệp CNTT có nhu cầu khai thác và phát triển các ứng dụng chuyên ngành, phục vụ công tác quản lý điều hành tại các đơn vị. Việc làm này giúp hình thành cộng đồng mở và giúp làm mới (cập nhật các biến động) về dữ liệu chuyên ngành.

Việc công bố Nền tảng chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường nhằm cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để cùng nhau đồng hành thúc đẩy quá trình Chuyển đổi số của Thành phố, Thúc đẩy chuyển đổi số tại TPHCM cũng chính là thúc đẩy nhiều việc đang làm và sẽ làm ở mức cao hơn, như xây dựng chính quyền điện tử (hướng đến chính quyền số), hay Đề án xây dựng đô thị thông minh (hướng đến xã hội số).

Các tin, bài viết khác