Doanh thu hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 8,1%

(ĐTTCO)-Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 trước soát xét, Công ty Mẹ BVH và các đơn vị thành viên tập đoàn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.
Doanh thu hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn Bảo Việt tăng trưởng 8,1%

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.145 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3%. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 41.677 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1%. Năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 898 tỷ đồng doanh thu và đạt 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện).

Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Tại thời điểm 31-12-2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1% so với thời điểm 31-12-2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của BVH lần lượt đạt 1.988 và 1.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn tại 31-12-2022 đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm trước đó.

Trong năm 2022, tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261%, tương đương tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông. Như vậy, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông của BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến nay lên tới gần 11.700 tỷ đồng.

Các tin khác