Năm 2017, tín dụng chính sách tăng thêm 11.300 tỷ đồng

(ĐTTCO).- Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, thực hiện kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, trong năm 2017 ngân hàng sẽ chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chính sách 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng).

(ĐTTCO).- Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, thực hiện kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, trong năm 2017 ngân hàng sẽ chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng chính sách, đảm bảo khả năng thanh toán trong toàn hệ thống và chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chính sách 8% so với năm 2016 (tương ứng khoảng 11.300 tỷ đồng).

 

Trong đó, vốn tín dụng chính sách tiếp tục ưu tiên cho các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc, các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới và hải đảo, cho vay khắc phục thiên tai, cho vay các chương trình tín dụng mới…

Đến hết ngày 31-12-2016, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 162.380 tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2015; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 157.372 tỷ đồng với trên 6,78 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn.     

Các tin khác