Sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính trong thành lập DNNN

(ĐTTCO) - Bộ KH-ĐT vừa ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước (DNNN) nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH-ĐT.
13 TTHC sửa đổi bổ sung gồm có 8 TTHC cấp trung ương và 5 TTHC cấp tỉnh.
Các TTHC sửa đổi, bổ sung cấp trung ương gồm: (1) thành lập DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; (2) hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;
(3) Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; (4) Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập;
(5) Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;
Sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục hành chính trong thành lập DNNN ảnh 1 Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26-7-2022 và thay thế cho Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28-7-2017 của Bộ KH-ĐT đã hết hiệu lực.
(6) Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;
(7) Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và (8) giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Các TTHC sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh gồm: (1) thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập; (2) Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý; 
(3) Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý;
(4) Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý);
Và (5) giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý).
Quyết định 1330/QĐ-BKHĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 26-7-2022 và thay thế cho Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28-7-2017 của Bộ KH-ĐT đã hết hiệu lực.

Các tin khác