Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

(ĐTTCO)-Một trong những nhiệm vụ ngành Xây dựng đặt ra trong Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ là tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.
Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Phấn đấu GDP ngành Xây dựng đạt 7,3%

Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-BXD về Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo đó, Chương trình hành động của ngành Xây dựng năm 2023 đặt mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngành Xây dựng đạt 7,3%, tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực nội thành/nội thị 42,6%, tỷ lệ đô thị hóa cả nước tính theo khu vực toàn đô thị 53,9%, tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 96%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 16%, tỷ lệ thu gom xử lý nước thải 17% và diện tích nhà ở bình quân cả nước 26 m2sàn/người.

Ngành Xây dựng cũng đồng thời đặt ra 11 nhóm nhiệm vụ cụ thể như: Ưu tiên, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử. Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Xây dựng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trọng tâm là triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng (ĐTXD) ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2030”. Đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản (BĐS) lành mạnh, ổn định.

Nâng cao hiệu quả quản lý ĐTXD, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng; chú trọng phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH); đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng gắn với đổi mới nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước.

Tổ chức thực hiện kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Tiếp tục thực hiện, phối hợp công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ưu tiên, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng

Đối với nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng, Vụ Pháp chế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2023; Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi); Đề nghị xây dựng Luật điều chỉnh về quản lý phát triển đô thị và Luật Cấp, thoát nước; nghiên cứu, xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; và một số Nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, trình tự, thủ tục ĐTXD các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và nhà ở xã hội.

Đặc biệt lưu ý, năm 2023, dự kiến tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 6 diễn ra vào tháng 10/2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, trong đó có 3 dự án luật có liên quan chặt chẽ với nhau là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).

Đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, phát triển nông thôn, ngành Xây dựng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, một số nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương lập, điều chỉnh nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật theo Luật Quy hoạch và kiểm soát, quản lý xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thống nhất quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn, xây dựng cơ chế quản lý cấp nước liên vùng; Định hướng phát triển không gian xây dựng ngầm đô thị; Đề án xây dựng các nhà máy nước quy mô vùng.

Bộ Xây dựng sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, trọng tâm là triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030”. Đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường BĐS lành mạnh, ổn định.

Trong đó, tập trung triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt; tiếp tục triển khai “Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội”; triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Các tin khác