TPHCM: Doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng vốn giảm

(ĐTTCO)- Từ ngày 1-1-2022 đến ngày 20-5-2022, thành phố đã cấp phép 17.259 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 226.848 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số giấy phép tăng 12,5% và vốn giảm 18,8%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có 12.633 doanh nghiệp thành lập, tăng 13,5% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 170.355 tỷ đồng, giảm 7%.

Phân theo loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH có 15.026 đơn vị, tăng 13,7% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 113.045 tỷ đồng, giảm 20,5% so với cùng kỳ. Công ty cổ phần có 2.069 đơn vị, tăng 3,2% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 113.721 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp tư nhân 163 đơn vị, tăng 25,4%; vốn đăng ký 81 tỷ đồng, giảm 10%. Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng doanh nghiệp cấp phép là 67 đơn vị với vốn đăng ký đạt 778 tỷ đồng, giảm 58,4% về vốn so với cùng kỳ.
Khu vực công nghiệp, xây dựng: Cấp phép 1.936 doanh nghiệp, tăng 18% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 35.894 tỷ đồng, giảm 43,6%. Trong đó, ngành xây dựng có 1.519 doanh nghiệp, vốn đạt 14.784 tỷ đồng, giảm 33,4% về vốn; nhóm ngành công nghiệp có 1.936 đơn vị với số vốn đăng ký đạt 35.894 tỷ đồng, giảm 43,6% về vốn so với cùng kỳ.
Khu vực thương mại, dịch vụ: Cấp phép 13.737 doanh nghiệp, tăng 12,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 175.392 tỷ đồng, giảm 8,5%. Trong đó, thương nghiệp 6.641 đơn vị, vốn đăng ký 62.023 tỷ đồng, tăng 24,3% về vốn; tài chính ngân hàng có 228 đơn vị với vốn đăng ký đạt 13.655 tỷ đồng, tăng 28,9%; kinh doanh bất động sản có 1.213 doanh nghiệp với vốn đăng ký đạt 64.792 tỷ đồng, tăng 14,8%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 1.584 doanh nghiệp và vốn đăng ký 9.740 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Các tin khác