TPHCM: Giải ngân đầu tư công thấp, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng

(ĐTTCO)- Tính đến cuối tháng 7 năm 2022 theo số liệu do Kho bạc Nhà nước Thành phố cung cấp thì tổng vốn số vốn đã giải ngân là 8.467,788 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 26% tổng kế hoạch vốn giao (31.943,65 tỷ đồng).

Về thành lập doanh nghiệp, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung 7 tháng đầu năm 2022 là 625.558 tỷ đồng, giảm 11,43% so với cùng kỳ. Trong đó: Thành phố có 25.316 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 304.190 tỷ đồng, tăng 20,03% về số lượng so với cùng kỳ và giảm 13,69% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 51.595 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 321.368 tỷ đồng, giảm 9,18% so với cùng kỳ.
Có 2.521 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, giảm 12,56% so với cùng kỳ; có 16.435 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động , tăng 42,89% so với cùng kỳ; 10.271 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp trên hệ thống hiện tại là 498.406 doanh nghiệp với số vốn 9.229.391 tỷ đồng.
Cũng trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (không kể số bổ sung từ quỹ dự trữ tài chính) trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 282.965,161 tỷ đồng, đạt 73,20% dự toán năm; tăng 20,01% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa: 200.954,968 tỷ đồng, đạt 74,41% dự toán, tăng 23,12% so cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương 07 tháng đầu năm (không tính tạm ứng) ước thực hiện 33.079,700 tỷ đồng, đạt 33,19% dự toán, giảm 4,24% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư là 6.977,171 tỷ đồng, đạt 16,02% dự toán, giảm 32,28% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 24.679,208 tỷ đồng, đạt 50,71 % dự toán, tăng 11,73% so cùng kỳ.

Các tin khác