Việt Nam vay 160 triệu USD từ nguồn tín dụng WB

Hội đồng các giám đốc chấp hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê chuẩn dự án tín dụng cho Việt Nam vay 160 triệu USD từ nguồn tín dụng của Hội Phát triển Quốc tế (IDA).

 Hội đồng các giám đốc chấp hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê chuẩn dự án tín dụng cho Việt Nam vay 160 triệu USD từ nguồn tín dụng của Hội Phát triển Quốc tế (IDA).

IDA là quỹ của WB với nguồn tín dụng và viện trợ không hoàn lại lên tới 222 tỷ USD chuyên hỗ trợ các nước nghèo nhất thế giới, chủ yếu là các nước châu Phi, phát triển y tế, giáo dục, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, kinh tế và phát triển thể chế.

Với vốn vay từ nguồn tín dụng của IDA, Việt Nam được hưởng thời hạn cho vay dài 35 năm, lãi suất thấp nhất và ân hạn 10 năm không lãi. Mục tiêu của dự án là bảo vệ và tăng cường sử dụng nguồn nước ở khu vực đồng bằng sông Mekong phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp cho nhân dân quyền tiếp cận nguồn cung cấp nước và góp phần thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu.

Các tin khác